Ørnvika og Ånes velforening

Ørn

Hovedside - Arrangement - Dugnad - Leiepriser - Soundboks - Vedtekter - Kontakt oss


Vedtekter

§1 Formål

Ørnvika og Ånes velforening har til formål å ivareta beboernes interesse og å skape et hyggelig og godt miljø.

§2 Medlemmer og kontigent

Alle beboere som bor innenfor følgende grenser kan bli medlemmer:

Mot Kvalvika ved Kvalvik gård der elva munner ut i sjøen; mot Rensvik etter Nerlandsflata v/grense Drabo elv; mot Kvalvåg ved ferjeleiet.

Kontingenten betales pr. husstand og er fastsatt til kr. 300 pr år.

§3 Årsmøtet

 1. Årsmøtet er velforeningens høyeste myndighet og skal avholdes hvert år før utgangen av mars måned. Hver enkelt husstands medlemmer over 16 år har stemmerett. Det forutsettes at kontingenten er betalt.
 2. Årsmøtet innkalles av styret og bekjentgjøres med 2 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet må være sendt styret 1 – en – uke før årsmøtet. Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede.
 3. Årsmøtet skal:
  1. Godkjenne saksliste
  2. Velge dirigent (ordstyrer) og referent
  3. Behandle årsmelding og revidert regnskap
  4. Fastsette årskontingent
  5. Behandle innkomne saker og forslag
  6. Velge styre bestående av:
   • leder
   • 4 styremedlemmer
   • 2 varamedlemmer
   • revisor
   • valgkomité på to medlemmer

  Stemmes det over mer enn en kandidat til et verv, blir den valgt som får flest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. Styret velges for 2 år. Minimum 2 medlemmer står over fra siste styret. Lederen velges skriftlig, og velges for 1 – et – år om gangen.

§4 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når velforeningens styre finner det påkrevet eller når halvparten av husstandene i foreningen skriftlig har gitt uttrykk for ønske om dette. Ekstraordinært årsmøte innkalles med 2 ukers varsel, og kan behandle den/de saker som er blitt kunngjort i innkallelsen. Det ekstraordinære årsmøtet er vedtaksført med de medlemmer som er til stede.

§5 Styret

Styret er velforeningens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av: formann, kasserer, sekretær og 2 styremedlemmer.

Velforeningens styre skal:

 1. Iverksette årsmøtets vedtak.
 2. Føre styre-/møteprotokoll og journal for inn- og utgående skriv, samt føre velforeningens regnskap.
 3. Legge fram for årsmøtet årsmelding og revidert regnskap.
 4. Oppnevne, etter behov, komitéer/utvalg f.eks dugnadsarbeid, fritidstiltak for barn, ungdom, voksne m.m.
 5. Innkreve medlemskontingent og forespørre nye beboere om medlemskap.
 6. Informere velforeningens medlemmer om viktige saker av felles interesse.
 7. Velforeningens styre har rett til og plikt til å ta opp og avgjøre saker som styret finner nødvendig.
 8. Påse at velforeningens arbeid til enhver tid er i samsvar med formålsparagrafen.
 9. Påtroppende styre skal snarest etter årsmøtet underrette Kristiansund kommune, bankforbindelse og Brønnøysund registrene om det nye styrets sammensetning.
 10. Styret har fullmakt til å foreta opprykk av varamedlemmer og omdisponering av styrets medlemmer, i tilfelle noen av styrets medlemmer må si fra seg verv i valgperioden.

§6 Vedtektsendring

Endringer av disse vedtekter kan vedtas på ordinært eller ekstra ordinært årsmøte med 2/3 – to/tredjetalls flertall.

§7 Oppløsning

Velforeningen kan oppløses ved at saken reises på ordinært årsmøte. Ett slikt vedtak krever ¾ - tre/fjerdetalls flertall av de frammøtte medlemmer. Ved oppløsning bestemmer årsmøtet hva velforeningens midler skal brukes til.

Sist godkjent av årsmøte den 06.02.2016: Vedtak om å øke kontigent fra 250 til 300 kroner.